TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5171/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty Pepsico Việt Nam
Đ/chỉ: 88 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0300816663

Trả lời văn bản số 0106/2014 ngày 01/6/2014của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụthuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặccó thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu) quy định đối tượng áp dụng:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài cungcấp hàng hoá tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinhthu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoàivới các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóacho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc cung cấp hàng hoá theo điều kiện giaohàng DDP, DAT, DAP (Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms).”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng muanguyên vật liệu với nhà cung cấp nước ngoài theo điều kiện giao hàng DDP, DAT,DAP thì khi thanh toán tiền cho nhà cung cấp nước ngoài, Công ty có trách nhiệmkhấu trừ thuế nhà thầu để nộp vào Ngân sách Nhà nước như sau:

- Thuế GTGT: Công ty đã nộp thuếGTGT tại khâu nhập khẩu theo quy định nên không phải khấu trừ thuế GTGT.

- Thuế TNDN = Doanh thu tính thuếTNDN x Tỷ lệ (%) thuế TNDN (1%).

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
1808-149049/2014-ttq

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga