TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5172/CT-TTHT
V/v: Gia hạn nộp thuế Giá trị gia tăng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gởi:

Công ty CP ĐT- SX – TM Kim Phong
Địa chỉ: 235 Lý thường Kiệt, P. 15, quận 11, TP. HCM
Mã số thuế: 0301049697

Trả lời văn thư số 05- 2012/CV-KT ngày 08/06/2012 của Công tyvề gia hạn nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày30/06/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Căn cứ Điều 1 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thuNgân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ vềmột số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường:

“1.Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng(GTGT) của tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2012 (không bao gồm thuế GTGT ở khâunhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ thuộc các đối tượng sau đây:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã (sau đâygọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa), không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừakinh doanh trong các lĩnh vực: xổ số, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảohiểm, sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vàdoanh nghiệp được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, Tổngcông ty.

b) Doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến:nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng cáccông trình hạ tầng kinh tế - xã hội có sử dụng nhiều lao động (sau đây gọichung là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động).

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại điểm a Khoản 1 Điềunày là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tạiKhoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợgiúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

...

3.Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (bao gồm cả số laođộng của chi nhánh và đơn vị trực thuộc) trong các lĩnh vực được gia hạn nộpthuế GTGT hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này gồm:

a) Doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyênbình quân năm 2011 trên 300 người, không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới3 tháng đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2012.

...”

Trường hợp Công ty theo trình bày ngành nghề kinh doanh làsản xuất vật liệu xây dựng, có số lao động sử dụng thường xuyên năm 2011 trên 600người (không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng) không thuộc doanhnghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nôngsản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng các côngtrình hạ tầng kinh tế - xã hội nên không thuộc đối tượng được gia hạn 6 thángthời hạn nộp thuế GTGT đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên
-P. PC;
-P. KT4;
- Web Cục thuế;
-Lưu (TTHT, HC)
1242-138741/ 12 PT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga