TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5173/CT-TTHT
V/v: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Vân Nga
Địa chỉ: Lô H31, đường số 1, KCN Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh
Mã số thuế: 0303972075

Trả lời văn bản số 001- 2012/CT-VN ngày 21/06/2012 của Côngty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.7 mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

“Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanhnghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trảcác khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanhnghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãivề thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng cácđiều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Trường hợp Công ty đang trong thời gian được hưởng ưu đãithuế TNDN theo quy định, thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công tytrách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần thì công ty mới sau chuyển đổi (côngty cổ phần) được kế thừa các ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại nếu tiếptục đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 1 ;
- Web Cục Thuế;
- Lưu: HC, TTHT.
1363 - 155736 / 2012 QK
12 UD SX 2006 ch.doi 2012 VanNga 1363.doc

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga