BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5174/TCT-CS
V/v tăng cường công tác tuyên truyền DN đặt in hóa đơn.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày15/12/2010 Tổng cục Thuế đã có công văn 5132/TCT-CS trả lời 13 vướng mắc củaCục thuế, công văn 5129/TCT-TVQT hướng dẫn 6 nội dung và Thông báo 290/TB-TCTthông báo kết quả hội nghị tập huấn và thông báo nội dung hỏi, trả lời 29 vấnđề liên quan đến việc thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Qua ý kiếnphản ánh của các phương tiện thông tin, doanh nghiệp và một số Cục thuế vềnhững băn khoăn, vướng mắc trong việc in các tiêu thức trên hóa đơn theo Thôngtư số 153/2010/TT-BTC Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 4Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 quy định về các nội dung bắt buộc vànội dung không bắt buộc trên hóa đơn. Không có quy định về kiểu chữ, cỡ chữ vàcác chi tiết khác của 10 nội dung bắt buộc trên hóa đơn (theo hướng dẫn tạiKhoản 1 Điều 4).

Về các tiêuthức trên hóa đơn:

- Đối với cáctiêu thức quy định về ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn làcác tiêu thức bắt buộc và phải đúng quy định. Vì vậy các tổ chức, cá nhân inhóa đơn phải đảm bảo in đúng các tiêu thức này trên hóa đơn.

- Trường hợpcác tiêu thức bắt buộc khác trên hóa đơn của doanh nghiệp đã in không phản ánhđúng tính chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh, không xác định được nộidung hoạt động kinh tế phát sinh, số tiền thu được, không xác định được ngườimua hàng (hoặc người nộp tiền, người thụ hưởng dịch vụ…), người bán hàng (hoặcngười cung cấp dịch vụ…), không xác định được tên hàng hóa dịch vụ - hoặc nộidung thu tiền…thì tổ chức, cá nhân phải in lại hóa đơn.

- Trường hợpcác tiêu thức bắt buộc khác trên hóa đơn của doanh nghiệp đã in phản ánh đúngtính chất, đặc điểm của ngành nghề kinh doanh, xác định được nội dung hoạt độngkinh tế phát sinh, số tiền thu được, xác định được người mua hàng (hoặc ngườinộp tiền, người thụ hưởng dịch vụ…), người bán hàng (hoặc người cung cấp dịchvụ…), tên hàng hóa dịch vụ - hoặc nội dung thu tiền…thì hóa đơn được chấp nhận.

- Cục thuếcần căn cứ từng trường hợp cụ thể, tính chất, đặc điểm của ngành nghề kinhdoanh để xác định và hướng dẫn doanh nghiệp, không áp dụng máy móc.

Ví dụ:

- Đối với DNkinh doanh bảo hiểm: Phiếu thu tiền bảo hiểm được xác định là hóa đơn theo quyđịnh tại điểm d Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC Trường hợp DN inhóa đơn thì chỉ tiêu “tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng, đơn giá” cóthể chuyển thành “nội dung thu phí bảo hiểm”,

- Đối với hóađơn thu tiền điện: thì trên hóa đơn có thể có các tiêu thức để xác định đượcsản lượng điện tiêu thụ như “chỉ số mới”, “chỉ số cũ”, “hệ số”, “điện năng tiêuthụ” “thời gian sử dụng”, ..

- Đối với hóađơn tiền nước thì trên hóa đơn có thể có các tiêu thức để xác định tổng lượngnước tiêu thụ như: “số đọc tháng này”, “số đọc tháng trước”, định mức tiêuthụ”, …

- Đối với hóađơn thu tiền học phí: Do tiền học phí thuộc đối tượng không chịu thuế giá trịgia tăng nên trên hóa đơn thu tiền học phí không nhất thiết phải có chỉ tiêutiền thuế, thuế suất thuế GTGT, ngoài ra tiêu thức “họ tên người mua hàng” cóthể chuyển thành “tên người nộp tiền”, tiêu thức “tên hàng hóa, dịch vụ” có thểchuyển thành “lý do nộp tiền” (nội dung này tại công văn số 5132/TCT-CS ngày15/12/2010 đã có hướng dẫn).

Tổng cục Thuếtrả lời để các Cục thuế biết, đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cho các doanh nghiệpđể tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện tốt Nghị định số 51/2010/NĐ-CP vàThông tư số 153/2010/TT-BTC ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Thời báo kinh tế Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính, website Tổng cục Thuế;
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
- Lưu VT, CS (10).Hà

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam