TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5175/CTHN-TTHT V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

nh gửi: Công ty TNHH Bintech Dental Laboratory
(Địa chỉ: 18F Khu liền kề A10 Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội - MST: 0109144680)

Trả lời công văn số 01/2021/CV /BINTECH đề ngày 12/01/2021 và email giải trình gửi ngày 18/01/2021 của Công ty TNHH Bintech Dental Laboratory (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

+ Tại Khoản 24 Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“24. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh, bao gồm cả sản phẩm là bộ phận cấy ghép u dài trong cơ thể người; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác dùng cho người tàn tật.”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

…”

Căn cứ quy đnh trên, trường hp Công ty cung cấp nguyên vật liệu phôi răng cho các phòng khám nha khoa để chế tác răng giả, nếu nguyên vật liệu phôi răng không phải là sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh theo quy định tại Khoản 24 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

>> Xem thêm:  Mức thuế suất mới áp dụng với hộ kinh doanh cá thể năm 2022

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, liên hệ vi các cơ quan có thẩm quyền xác định nguyên vật liệu phôi răng có phải là sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh hay không để thực hiện đúng chính sách thuế.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt gov.vn hoặc liên hệ với phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Bintech Dental Laboratory biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;- Phòng TTKT1;- Phòng NVDTPC;- Website Cục Thuế;- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường