BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5175/TC-TCHQ
V/v truy thu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2005

Kính gửi:

- Cục hải quan tỉnh Đồng Nai
- Công ty SIKA hữu hạn Việt Nam
(Khu CN Nhơn Trạch 1 Đồng Nai)

Trả lời công văn số 01/XNK /2005 ngày 18/01/2005 củaCông ty SIKA hữu hạn Việt Nam về việc đề nghị miễn truy thu thuế nhập khẩu mặthàng “chất cản nước” do Công ty nhập khẩu và làm thủ tục tại Hải quan Đồng Naitrong khoảng thời gian từ ngày 02/4/1998 đến ngày 02/11/1998, Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điểm 1 Mục II Phần E Thôngtư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì trường hợp đối tượngnộp thuế nhầm lẫn trong kê khai hàng hoá xuất nhập khẩu thì phải truy thu tiềnthuế trong thời hạn một năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sựnhầm lẫn đó. Trường hợp Công ty nhập khẩu “băng PVC dẻo dạng cuộn” nhưng khaibáo sai tên hàng là “chất cản nước” và áp sai mã số của Biểu thuế nên cơ quanhải quan căn cứ công văn số 1740/TC-TCT ngày 15/4/1999 để truy thu thuế đối vớicác lô hàng có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày31/12/1998 trở về trước là đúng quy định. Mặt khác, theo báo cáo của Công tythì đồng thời với việc truy thu, cơ quan hải quan cũng đã truy hoàn tiền thuế đốivới các lô hàng có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày01/01/1999 cho Công ty theo quy định tại Điểm 1e Mục I Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC dẫn trên. Vì vậy, việc miễn truy thu thuế theo đề nghị của Công ty là không có cơsở.

2. Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2001của Thủ tướng Chính phủ để xử lý các khoản nợ đối với Ngân sách Nhà nước. Trườnghợp Công ty SIKA hữu hạn Việt Nam đã nộp thuế bị truy thu và đã được hoàn lạithuế đã thu cao hơn quy định, nên không thuộc đối tượng được xem xét theo Quyếtđịnh trên.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Công ty thực hiện theođúng công văn số 6202/TCHQ-KTTT ngày 22/12/2004 của Tổng cục Hải quan.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai,Công ty SIKA hữu hạn Việt Nam biết và thực hiện đúng quy định./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG




Trương Chí Trung