BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5175/TCHQ-KTTT
V/v kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2009

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quangiải quyết khiếu nại một số trường hợp về giá tính thuế theo trình tự, thẩmquyền quy định. Qua nghiên cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại thấy tình trạng mộtvài Cục Hải quan tỉnh, thành phố chưa thực hiện đúng quy định hiện hành về giátính thuế. Cụ thể:

- Về cơ sở nghi vấn trị giá khaibáo:

+ Cơ sở nghi vấn chung chung,không cụ thể rõ ràng như: thấp hơn dữ liệu giá tính thuế trên GTT 22, thấp hơngiá thị trường, thấp hơn giá quy đổi trên Internet ... nhưng không in gửi kèmhồ sơ tham vấn các thông tin, tài liệu nghi vấn để chuyển bộ phận tham vấn. Gâykhó khăn cho việc tham vấn và giải quyết khiếu nại sau này (nếu có).

- Về việc tham vấn, xác định giá:

+ Doanh nghiệp đến bổ sung hồ sơtham vấn nhưng không ghi vào biên bản, người của Doanh nghiệp tham gia tham vấnkhông có giấy uỷ quyền; Kết thúc biên bản tham vấn không ghi trị giá tính thuếdự kiến (nếu bác bỏ); Biên bản tham vấn còn nhầm lẫn, sai sót ghi không đúng số- ngày Tờ khai tham vấn.

+ Tham vấn, xác định trị giá quá30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai không đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

+ Nội dung tham vấn bác bỏ trịgiá khai báo trong Biên bản tham vấn không nêu lý do, cơ sở bác bỏ hoặc cơ sởbác bỏ trị giá khai báo không đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày21/5/2008 của Bộ Tài chính.

+ Việc sử dụng thông tin xácđịnh trị giá sau tham vấn chưa đúng quy định như: xác định trị giá tính thuếtheo mức giá tại danh mục quản lý rủi ro, danh mục trọng điểm; sử dụng giá trênIntemet và khấu trừ 20% để áp đặt trị giá tính thuế theo phương pháp 6.

- Về việc thu thập thông tin từcác nguồn khác để xây dựng cơ sở dữ liệu giá:

Thông tin giá thu thập từ nguồnThị trường, Internet ... để xây dựng cơ sở dữ liệu giá chưa thực hiện đúngtrình tự, phương pháp quy định tại Phụ lục Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày21/5/2008 của Bộ Tài chính như: Các thông tin giá khác phải được in ra giấy(internet); khảo sát thị trường (Phiếu khảo sát) ... trước khi sử dụng phải lậptờ trình báo cáo Lãnh đạo phê duyệt.

- Về việc báo cáo hồ sơ khiếunại theo yêu cầu của Tổng cục:

+ Còn tình trạng báo cáo chậmtrễ, không đúng nội dung yêu cầu, phải báo cáo nhiều lần; Dẫn đến việc giảiquyết khiếu nại lần 2 của Tổng cục Hải quan bị chậm trễ, ảnh hưởng đến thời hạngiải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

+ Nội dung báo cáo hồ sơ giảiquyết khiếu nại không chính xác. Ví dụ: Theo phiếu chuyển nghiệp vụ của Chi cụcghi cơ sở nghi vấn là: giá khai báo thấp hơn thông tin dữ liệu (giá thành phẩmthấp hơn nguyên liệu). Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục thì cơ sở nghi vấn là:thông tin GTT 22 của mặt hàng tương tự, khác xuất xứ quy định tại tiết b.3.6khoản 3 mục I phần III TT 40....

Một số nội dung trên đã đượcTổng cục nhắc nhở, chấn chỉnh tại công văn số 2308/TCHQ-KTTT ngày 27/4/2009.Tuy nhiên, việc thực hiện còn chưa đầy đủ, kịp thời.

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính Phủ; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày21/5/2008; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; Quyếtđịnh 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008, công văn 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2008 củaTổng cục Hải quan.

Để việc kiểm tra, tham vấn vàxác định trị giá tính thuế đúng quy định; Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố nghiêm túc triển khai thực hiện đúng các quy định về công tác kiểm tra,tham vấn và xác định trị giá tính thuế tại các văn bản nêu trên và các văn bảnchỉ đạo về công tác giá khác của Tổng cục Hải quan. Trong đó tập trung khắcphục các sai sót nêu trên. Cụ thể:

1/ Về việc xác định cơ sở nghivấn:

Xác định dấu hiệu nghi vấn trịgiá khai báo theo đúng quy định tại tiết b.3 khoản 3 mục I phần III Thông tư số40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính. Trong đó phải ghi rõ và in kèmcác dữ liệu thông tin, tài liệu khi xác định dấu hiệu nghi vấn trị giá khai báocủa lô hàng để chuyển bộ phận tham vấn.

2/ Về tham vấn, xác định trị giá:

- Thời hạn tham vấn, xác địnhgiá thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai theo quy địnhtại tiết d.3 khoản 5 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008của Bộ Tài chính.

Trường hợp Doanh nghiệp khôngthể tham gia tham vấn trong thời hạn 30 ngày hoặc trong quá trình tham vấn cầnkéo dài thêm thời gian để xác minh thông tin tham vấn thì thực hiện theo hướngdẫn tại điểm 11 công văn số 4190/TCHQ-KTTT ngày 14/7/2009 của Tổng cục Hải quan.

- Về nội dung Biên bản tham vấn:

+ Phải ghi chép đầy đủ, trungthực các nội dung tham vấn theo đúng quy định của quy trình kiểm tra, xác địnhtrị giá tính thuế của Tổng cục Hải quan. Trường hợp Doanh nghiệp bổ sung tàiliệu chứng từ phải được ghi vào Biên bản tham vấn.

+ Đại diện Doanh nghiệp đến thamvấn phải là người có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền bằng văn bản và phải ghichép thông tin này vào Biên bản tham vấn.

+ Các trường hợp bác bỏ trị giákhai báo phải đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 củaBộ Tài chính. Biên bản tham vấn phải nêu rõ lý do, cơ sở bác bỏ hay chấp nhậntrị giá khai báo đồng thời đưa ra trị giá tính thuế dự kiến có cơ sở (nếu bácbỏ).

- Về việc sử dụng thông tin dữliệu giá để xác định trị giá tính thuế sau khi bác bỏ trị giá giao dịch: yêucầu thực hiện đúng theo quy định tại điểm b mục 3 phần II Quyết định số1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; thực hiện đúng trình tự, nguyêntắc các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư số40/2008/TT-BTC ; Không sử dụng mức giá tại các danh mục quản lý rủi ro, danh mụctrọng điểm hoặc mức giá giả định để xác định trị giá.

3/ Về việc thu thập thông tintrong cơ sở dữ liệu giá: Các nguồn thông tin thị trường, Intemet thu thập đượcphải được phân tích, đánh giá, tổng hợp theo đúng phương pháp, trình tự quyđịnh tại Phụ lục Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính vàtrình lãnh đạo phê duyệt trước khi sử dụng.

4/ Về việc báo cáo hồ sơ khiếunại:

Báo cáo chính xác, đầy đủ theonội dung yêu cầu của Tổng cục; Hồ sơ sao gửi phải được đóng dấu sao Y và gửi vềTổng cục đúng thời gian đã yêu cầu.

Tổng cục Hải quan thông báo CụcHải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng