TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5176/CTHN-TTHT V/v phân bổ lợi thế kinh doanh

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nidec Mobility Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Leadviors Tower, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; MST: 0109118955)

Trả lời văn bản không ghi số và ngày của Công ty TNHH Nidec Mobility Việt Nam hỏi về việc phân bổ lợi thế kinh doanh, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điu 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ) như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

>> Xem thêm:  Phân bổ số thuế GTGT phải nộp về chi nhánh sản xuất phụ thuộc?

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.16. Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân b theo s năm mà bên đi thuê trả tiền trước.

...Trưng hợp doanh nghiệp có chi các khoản chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cđịnh: chi về mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh, quyền sử dụng thương hiệu... thì các khoản chi này được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng tối đa không quá 03 năm.”  

- Căn cứ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố đnh, quy định tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

“Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:

3. Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bdần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Omron Việt Nam chuyển nhượng mảng kinh doanh thực hiện quyền nhập khẩu, phân phối bán buôn linh kiện điện tử của xe máy tại Việt Nam cho Công ty TNHH Nidec Mobility Việt Nam. Khi nhận chuyển nhượng, ngoài chi phí mua thiết bị, hàng tồn kho, đội ngũ nhân viên..., Công ty TNHH Nidec Mobility Việt Nam phát sinh chi phí để được sử dụng mạng lưới phân phối, khách hàng, quy trình bán hàng...như trình bày tại công văn hỏi, nếu khoản chi phí này thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì khoản chi này được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh nhưng ti đa không quá 03 năm.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra số 2 đđược hỗ trợ giải quyết.

>> Xem thêm:  Tài sản cố định hay phân bổ 242 trên bảng kê chi phí?

Cục Thuế TPHà Nội trả lời để Công ty TNHH Nidec Mobility Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT2;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường