VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5176/VPCP-KTN
V/v nhận nhượng quyền li-xăng sản xuất sản phẩm thuốc lá nước ngoài

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2012

Kínhgửi: Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (cáccông văn số 4943/BCT-CNN ngày 11 tháng 6 năm 2012; số 5780/BCT-CNN ngày 02tháng 7 năm 2012), về việc nhận nhượng quyền đối tượng sở hữu công nghiệp(li-xăng) nhãn thuốc lá quốc tế Kent của BAT để sản xuất và tiêu thụ tại thịtrường Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ CôngThương, cho phép Vinataba được nhận nhượng quyền đối tượng sở hữu công nghiệpđối với nhãn thuốc lá Kent của BAT để sản xuất và tiêu thụ tại thị trường ViệtNam.

2. Giao Bộ Công Thương chỉ đạoVinataba đàm phán Liên doanh với BAT theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- TCty Thuốc lá Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý