B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5178/TCT-CNTT
V/v hỗ trợ kê khai thuế theo Quy định của Thông tư 119.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH Đầu tư Thương mại Duy Long
(địa chỉ: số 22 Điện Biên Phủ - quận Ba Đình - Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/2014/CV-DLngày 12/11/2014 của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Duy Long về việc hỗ trợ kêkhai thuế theo quy định mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC Về việc này, saukhi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số119/2014/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013, Thông tưsố 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013,Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày10/01/2013,Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.Thông tư đã ban hành mẫu biểu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra,mua vào, theo đó đã bỏ yêu cầu kê khai ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn,mặt hàng, thuế suất, hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai và đổitên một số chỉ tiêu. Hiệu lực thi hành Thông tư kể từ ngày 01/9/2014. Trường hợp doanh nghiệp cần thời gian chuẩn bịthì doanh nghiệp được chủ động lựa chọn thủ tục mẫu biểu quy định hiện hành vàtheo quy định sửa đổi, bổ sung để thực hiện đến hết ngày 31/10/2014.

- Ngày 17/10/2014, Tổng cục Thuế đã có thông báotrên trang thông tin điện tử ngành Thuế (http://www.gdt.gov.vn) hướng dẫn NNT thực hiện thống nhấtviệc nhập bảng kê theo mẫu quy định tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC trên ứngdụng HTKK phiên bản 3.2.5 và iHTKK phiên bản 3.0.0 trong thời gian triển khainâng cấp các ứng dụng HTKK, iHTKK để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ theo Thôngtư số 119/2014/TT-BTC (có chi tiết thông báo kèm theo). Tổng cục Thuế đang khẩntrương hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng để đáp ứng việc kê khai thuế củangười nộp thuế theo quy định mới.

Tổng cục Thuế thông báo để doanh nghiệp được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh/TP (để phối hợp hỗ trợ NNT);
- Lưu: VT, CNTT (2b).
70

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Phạm Quang Toàn

PHỤ LỤC

THÔNG BÁO VỀ VIỆCHƯỚNG DẪN KÊ KHAI TỜ KHAI GTGT TRÊN ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI (HTKK) VÀ KHAI THUẾQUA MẠNG (IHTKK) ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NGHIỆP VỤ THEO THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC
(đã được thông báo trên Trang thông tin điện tử ngành Thuế ngày 17/10/2014)

Ngày 25/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTCvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTCngày10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTCngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số78/2014/TT-BTCngày18/6/2014 của Bộ Tàichính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Thông tư đã banhành mẫu biểu bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra, mua vào với cácquy định bỏ yêu cầu kê khai ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mặt hàng,thuế suất, HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai và đổi tên một số chỉ tiêu. Trongkhi Tổng cục Thuế chưa triển khai nâng cấp các ứng dụng HTKK, iHTKK để đáp ứngcác yêu cầu nghiệp vụ nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn để NNT thực hiện thốngnhất việc nhập bảng kê (theo mẫu tại Thông tư 119/2014/TT-BTC) trên ứng dụngHTKK phiên bản 3.2.5 và iHTKK phiên bản 3.0.0 (đang là mẫu theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)cụ thể như sau:

- Đối với bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụbán ra mẫu 01-1/GTGT kèm tờ khai 01/GTGT :

+ Để trống các chỉ tiêu “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Kýhiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”; Không kê khai dòng 5 “HHDV không phải tổng hợp trêntờ khai 01/GTGT

+ Chỉ tiêu “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn” kê khaivào cột “Ngày, tháng, năm phát hành”

+ Chỉ tiêu “Doanh thu chưa có thuế GTGT” kê khaivào cột “Doanh số bán chưa có thuế”

- Đối với bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụmua vào mẫu 01-2/GTGT kèm tờ khai 01/GTGT :

+ Để trống các chỉ tiêu “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Kýhiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”; “Thuế suất”; Không kê khai vào dòng “2. Hàng hóadịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ” và “5.Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợptrên tờ khai 01/GTGT

+ Chỉ tiêu “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn” kê khaivào cột “Ngày, tháng, năm phát hành”

+ Chỉ tiêu “GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế” kêkhai vào cột “Thuế GTGT”

+ Chỉ tiêu “Ghi chú” kê khai vào cột “Ghi chú hoặcthời hạn thanh toán trả chậm”

- Đối với bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa dịch vụbán ra mẫu 04-1/GTGT kèm tờ khai 04/GTGT :

+ Để trống các chỉ tiêu “Ký hiệu mẫu hóa đơn”, “Kýhiệu hóa đơn”, “Mặt hàng”

+ Chỉ tiêu “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn” kê khaivào cột “Ngày, tháng, năm phát hành”

+ Chỉ tiêu “Doanh thu” kê khai vào cột “Doanh sốbán”

Tổng cục Thuế đã tiến hành nâng cấp hệ thống Khaithuế qua mạng (http://kekhaithue.gdt.gov.vn)theo nội dung trên (bỏ các ràng buộc, cho phép để trống các chỉ tiêu không yêu cầukê khai theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC).

Kế hoạch triển khai nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKKđáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ chi tiết trong Thông tư số 119/2014/TT-BTC Tổngcục Thuế sẽ thông báo sau.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức cá nhân nộp thuếđược gửi đến Cục Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử của Tổ hỗ trợ NNTvề ứng dụng HTKK, iHTKK mà Cục Thuế đã cung cấp.

Tổng cục Thuế trân trọng kính báo./.