BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5178/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 3549/CT-TTHT ngày 10/7/2019 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về thuế suất thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 1 Điều 5 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội quy định: Điều 1

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng s 13/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều theo Luật số 31/2013/QH13:

1. Các Khoản 1, 9 và 23 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của t chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.””

2. Tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 củaChính phủ quy định: “1. Đoạn đầu Điều 3 và khoản 1 Điều 3 được sửa đi, b sung như sau:

“Điều 3. Đi tượng không chịu thuế

Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định tại Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đi, bổ sung một s điều của Luật thuế giá trị gia tăng và khoản 1Điu 1 Luật sửa đi, bổ sung một s điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản thuế.

1. Đi với các sản phẩm quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điu 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản thuế qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác.”

3. Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định: “Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một s điều của Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định s 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đi, bổ sung theo Thông tư s119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư s151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 4 như sau:

1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sn nuôi trng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất đ tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.”

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, trường hợp các mặt hàng: “Ruồi lính đen”, “Ong mắt đỏ”, “Nấm đông trùng hạ thảo” chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường là sản phẩm của quá trình trồng trọt, chăn nuôi do Công ty Thành Thành Công trực tiếp sản xuất ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Thế Mạnh (để b/c);
-Vụ PC, CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Website Tổng cục Thu
ế;
-
Lưu: VT,CS(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy