TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5179/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH TUV Rheinland Việt Nam
Địa chỉ: P. 805-806, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Mã số thuế: 0302244958

Trả lời văn bản số 0196/ZV1 ngày 16/06/2014của Công ty vềthuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 2Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếTNCN:

“Thu nhập từ tiền lương,tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, baogồm:

a)Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chấttiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

...”

Trường hợp Công ty theo trình bày có chi trả thaykinh phí công đoàn và đoàn phí phần của người lao động phải nộp thì khoản thunhập này phảitính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động đểkê khai tính nộp thuế TNCN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Côngty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT.
1922-152558/2014-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga