BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 518/TCHQ-KTTT
V/v đăng ký danh mục miễn thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Công ty dịch vụ cơ khí Hàng Hải

Trả lời công văn số 7240/CKHH-TM ngày 09/12/2009 của Công tydịch vụ cơ khí hàng hải về việc sử dụng danh mục miễn thuế các dự án đầu tư dầukhí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau.

1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu; Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, thì: để được miễn thuếhàng hoá nhập khẩu của dự án khuyến khích đầu tư, doanh nghiệp phải thực hiệnđăng ký đanh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế lần đầu cho cả dự án, từng giaiđoạn thực hiện của dự án hoặc từng hạng mục công trình của dự án với Cục Hảiquan nơi thực hiện dự án đầu tư.

Thủ tục, hồ sơ hải quan, thủ tục hồ sơ đăng ký Danh mục hànghoá miễn thuế, thủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều101, Điều 102 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

2. Theo trình bày của Công ty dịch vụ cơ khí hàng hải, thìCông ty đang triển khai thực hiện dự án giai đoạn EPCI cung cấp vật tư, thiếtbị cho thi công công trình. Trong trường hợp Công ty ký kết hợp đồng với nhàthầu phụ trong và ngoài nước để nhập khẩu thì khi các Nhà thầu phụ nhập khẩuhàng hoá cung cấp cho Nhà thầu chính không phải nộp Danh mục hàng hoá miễn thuếmà sử dụng Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế của Nhà thầu chính để nhậpkhẩu và trừ lùi vào danh mục này. Cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục hải quan chohàng hoá nhập khẩu căn cứ vào hồ sơ doanh nghiệp nộp, hợp đồng cung cấp hànghoá, đối chiếu với các qui định hiện hành để thực hiện việc miễn thuế cụ thểcho từng lô hàng.

Hết thời hạn thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá, Nhà thầuphụ có trách nhiệm quyết toán với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục miễn thuếnhập khẩu và thông báo cho Nhà thầu chính về số lượng, trị giá hàng hoá đượcmiễn thuế nhập khẩu. Số hàng hoá được miễn thuế nhập khẩu nhưng không dùng chohoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí phải truy thu thuế nhập khẩutheo qui định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty dịch vụ cơ khí hàng hảiđược biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông