TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 518/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1801/06/ZH ngày 18/01/2006 của Công ty chế tạo phụ tùng xe gắn máy ZHUOHAI phản ánh Chi cục Hải quan Hưng Yên chưa giải quyết khiếu nại về thuế GTGT đối với những máy móc, thiết bị trong dây chuyền máy móc, thiết bị đồng bộ sản xuất đầu xilanh (đầu bò) trong nước đã sản xuất được, việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm 4, khoản II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ thuộc diện không chịu thuế GTGT nhưng trong dây chuyền đồng bộ đó có cả loại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được thì không tính thuế GTGT cho cả dây chuyền thiết bị, máy móc đồng bộ.

Vì vậy, Tổng cục yêu cầu cục Hải quan Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan Hưng Yên căn cứ hồ sơ gốc và thực tế hàng hóa nhập khẩu để giải quyết khiếu nại của Công ty theo đúng quy định.

Trường hợp có vướng mắc, Cục Hải quan Hải Phòng có công văn báo cáo, đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét giải quyết theo đúng trình tự quy định tại công văn số 1889/TCHQ-KTTT ngày 28/4/2003 của Tổng cục Hải quan V/v trình tự giải quyết khiếu nại về thuế của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan Hải Phòng thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty chế tạo PT xe gắn máy ZHUOHAI;
- Lưu: VT, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An