ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/UBND-KTTH
V/v: Tăng cường quản lý và nâng cao trách nhiệm tư vấn khảo sát, thiết kế công trình

Quảng Bình, ngày 15 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chủ đầu tư các dự án.

Trong thời gian qua, công tác quảnlý đơn vị tư vấn xây dựng công trình đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đặcbiệt trong khâu khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng công trình; côngtác giám sát tác giả thực hiện chưa đầy đủ theo quy định làm kéo dài tiến độthực hiện dự án; việc thiết kế lập dự án đưa ra các giải pháp thiết kế chưa hợplý, không phù hợp với quy mô, tính chất công trình gây lãng phí đầu tư.

Thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngânsách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở,ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư:

- Trong công tác lựa chọn đơn vịkhảo sát - thiết kế lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thicông, lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, các chủ đầu tư phải lựa chọn các đơn vịtư vấn có năng lực, kinh nghiệm.

- Việc thương thảo, ký kết hợp đồngtư vấn khảo sát, thiết kế các bước lập dự án, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bảnvẽ thi công, các chủ đầu tư phải có các điều khoản ràng buộc trách nhiệm củađơn vị tư vấn đối với sản phẩm của mình cho đến khi công trình hoàn thành, cóthưởng, phạt hợp đồng theo quy định. Các sai sót, phát sinh do lỗi của tư vấn phảiquy trách nhiệm để xử phạt theo quy định (kể cả thiệt hại do phải dừng thicông, kéo dài thời gian thực hiện dự án)

- Về thanh toán chi phí cho công táctư vấn: căn cứ vào tỷ lệ vốn được bố trí (trừ trường hợp bố trí vốn chuẩn bịđầu tư) trên tổng mức đầu tư dự án được duyệt, tiến độ triển khai thực hiện dựán… để thực hiện tạm ứng, thanh toán chi phí tư vấn đảm bảo đúng các quy địnhhiện hành, phù hợp với khả năng nguồn vốn, tiến độ kế hoạch vốn bố trí và tínhchất công trình, theo hướng: thanh toán tối đa 50% giá trị hợp đồng đối vớicông tác khảo sát, thiết kế đã hoàn thành; các đợt tạm ứng, thanh toán sau theotỷ lệ vốn được bố trí trên tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt:

Kinh phí thanh toán cho tư vấn đợttiếp theo = Chi phí tư vấn còn lại x (số vốn được bố trí/tổng mức đầu tư)

Yêu cầu sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư nghiêm túcthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, XDCB, KTN, VX;
- Lưu VP, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài