VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Số: 518/VPCP-VX
V/v tổ chức bắn pháo hoa

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại văn bản số 119/TTr-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2008 về việc xin phép tổ chức bắn pháo hoatầm thấp trong Lễ khai mạc chương trình "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộcViệt Nam năm 2008", căn cứ Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp TếtNguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước, của các địa phương và các ngàyhội văn hóa, du lịch, thể thao, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến nhưsau:

Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức một điểm bắnpháo hoa tầm thấp, thời lượng 15 phút, từ 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 45 phútngày 12 tháng 02 năm 2008 tại Khu di tích Đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyệnHạ Hòa nhân sự kiện trên.

Kinh phí bắn pháo hoa không sử dụng từ ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm tổ chức tốt việcbắn pháo hoa, đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhPhú Thọ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính,
Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
các Vụ: KTTH, ĐP, NC,
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (05).NTH 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản