TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 5180/TCHQ-GSQL
V/v: ký, đóng dấu xác nhận trên
tờ khai hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005

Kính gửi

- Công ty liên doanh vận tải hỗn hợp việt - nhật số 2
(Địa chỉ: Đức Giang – Long Biên – Tp. Hà Nội)

Trả lời công văn số 1119/CTLD ngày 23/11/2005 của Công ty liên doanh vận tải hỗn hợp Việt - Nhật số 2 về việc ký và đóng dấu xác nhận vào ô 26, 27 tờ khai hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điểm 6, mục I Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng mua bán quy định:“Lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được thông quan là lô hàng đã được ban lãnh đạo Chi cục hoặc lãnh đạo Đội xác nhận và đóng dấu nghiệp vụ “Đã làm thủ tục hải quan”… vào ô số 26 tờ khai hàng hóa xuất khẩu…”

2. Tiết a, điểm 6, mục I Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 quy định:“Đối với lô hàng thuộc đối tượng miễn thuế, hàng có thuế suất bằng 0% và được miễn kiểm tra thực tế thì do lãnh đạo Chi cục phụ trách quy trình thực hiện ngay sau khi quyết định miễn kiểm tra”.

Đối chiếu quy định này, đối với lô hàng hóa chất và Ferrous xuất khẩu của Công ty Mitani Aureole được vận chuyển từ Khu chế xuất Long Bình - Đồng Nai đến KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, mọi thủ tục hải quan được hoàn thành tại Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long, thì Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long có trách nhiệm xác nhận vào cả 2 ô 26 và 27 của tờ khai hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết và liên hệ với Cục Hải quan Hà Nội để được giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An