BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 5180TC/CST
V/v: Chính sách khuyến khích nội địa hóa và phát triển công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp ôtô VN

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

Kính gửi: Công ty Ôtô Việt Nam - Daewoo

Bộ Tài chính nhận được công văn số 903/05/NDH-Adm ngày8/3/2005 hỏi về chính sách khuyến khích nội địa hóa và phát triển ngành côngnghiệp phụ trợ cho công nghiệp ôtô Việt Nam. Liên quan đến vấn đề tài chínhtrong chính sách khuyến khích nội địa hóa và phát triển ngành công nghiệp phụtrợ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu các nguyên vật liệu, bán thành phẩmlinh kiện/chi tiết ôtô để lắp ráp chi tiết/cụm chi tiết:

Thuế suất thuế nhập khẩu các nguyên vật liệu, bán thành phẩmlinh kiện/chi tiết ôtô để lắp ráp chi tiết/cụm chi tiết (như hộp số, bình xăng,hệ truyền động, động cơ…) được thực hiện theo quy định tại Biểu thuế thuế nhậpkhẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộtrưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu đối với các nguyên vậtliệu mà trong nước chưa sản xuất được hiện đang được quy định ở các mức thuếsuất thấp. Đối với thuế suất của bán thành phẩm linh kiện và linh kiện chi tiếtôtô, Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng một chính sách thuế mới đối với linhkiện và phụ tùng ôtô theo nguyên tắc đảm bảo chênh lệch hợp lý giữa thuế suấtcủa cụm linh kiện và linh kiện rời, khuyến khích tăng tỷ lệ nội địa hóa trongviệc sản xuất và lắp ráp ôtô ở Việt Nam.

2. Về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp vàtiền thuê đất và các chính sách khuyến khích khác cho nhà đầu tư sản xuất/lắpráp linh kiện/chi tiết ôtô có sử dụng một phần hay 100% nguyên liệu, bán thànhphẩm nhập khẩu từ nước ngoài:

- Về thuế giá trị gia tăng: không có chính sách ưu đãi riêngcho nhà đầu tư sản xuất/lắp ráp linh kiện/chi tiết ôtô sử dụng một phần hay100% nguyên liệu, bán thành phẩm nhập khẩu từ nước ngoài.

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo quy định hiện hành thìcác dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A phụ lục banhành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi vềthuế thu nhập doanh nghiệp.

Lĩnh vực sản xuất/lắp ráp linh kiện/chi tiết ôtô thuộc Danhmục A. Vì vậy, được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (ưu đãi thuếsuất, miễn, giảm thuế) theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP không phânbiệt sử dụng nguyên liệu trong nước hay nhập khẩu.

Ngoài ra, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô, sản xuất linhkiện, phụ tùng ôtô có chế thử sản phẩm là ôtô, hộp số, cụm truyền động đượcmiễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ sản phẩm chế thử, kểtừ khi sản phẩm được tiêu thụ trên thị trường. Sản phẩm chế thử được miễn thuếdo Bộ Công nghiệp thẩm định, phê duyệt về công nghệ sản xuất, sản lượng và chấtlượng sản phẩm (công văn số 3545 TC/CST ngày 28/3/2005 của Bộ Tài chính gửi cácBộ, UBND các tỉnh, thành phố).

- Về tiền thuê đất: không có chính sách ưu đãi riêng cho nhàđầu tư sản xuất/lắp ráp linh kiện/chi tiết ôtô sử dụng một phần hay 100% nguyênliệu, bán thành phẩm nhập khẩu từ nước ngoài.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty ôtô Việt Nam - Daewoo được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (2), Vụ CST (3).

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp