TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5181/CT-TTHT
V/v: Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH R1 International Việt Nam
Đ/chỉ : P.905B, Lầu 9, số 54 - 56 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM
Mã số thuế: 0310344385

Trả lời văn bản số 01/2014/R1 Vngày 18/06/2014 của Công ty vềthời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.a Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hànghóa, cung ứng dịch vụ quy định:

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu dongười xuất khẩu tự xác định phù hợp với thoả thuận giữa người xuất khẩu vàngười nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xácnhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty xuất khẩu hàng hóa bằngđường biển thì thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày cơquan Hải quan cửa khẩu cảng đóng dấu xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan cho hànghóa đã thực xuất khẩu trên tờ khai hải quan.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT số 2
- Lưu: HC, TTHT
1950-152712/2014 tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga