TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5183/CT-TTHT
V/v: xử phạt mất hoá đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH ITL Keppel Tanimex Logistics
Địa chỉ: kho xưởng số 11 thuộc cụm 2, đường M14,
KCN Tân Bình mở rộng, P.Bình Hưng Hoà, Q.Bình Tân
Mã số thuế: 0310878732

Trả lời văn bản số 0105/CV-CTY2014 của Công ty về xử phạtmất hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3 Điều 40 Luật số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003của Quốc hội về Luật Kế toán quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán:

“Tài liệu kế toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mườihai tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán”

- Tại Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 củaChính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có quy định:

“Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn củangười mua

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối vớihành vi làm mất hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán,kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối vớihành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điềunày.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối vớihành vi sử dụng hóa đơn lập khống”

- Tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày04/11/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kếtoán có quy định:

“Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối vớimột trong các hành vi sau đây:

a) Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so vớithời hạn quy định;

b) Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;

c) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mấtmát tài liệu trong thời hạn lưu trữ”

- Tại Khoản 4a Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcquản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn có quy định:

“Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối vớimột trong các hành vi:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lậphoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận đượchóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trườnghợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữthì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Trường hợp người bán tìm lại được hóa đơn đã mất (liên giaocho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bánkhông bị phạt tiền”

Trường hợp trong năm 2013 Công ty bán hàng hóa và đã lập hóađơn giao cho khách hàng nhưng do hóa đơn lập bị sai, hai bên đã lập biên bảnthu hồi hóa đơn đã lập và lưu tại Công ty, nếu thời điểm Công ty phát hiện mấthóa đơn đã thu hồi và thông báo cho cơ quan thuế trong năm 2013 thì xử phạttheo quy định tại Điều 34 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, nếu pháthiện và thông báo mất trong năm 2014 (mất trong thời gian lưu trữ) thì xử phạttheo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KTr 1;
- Lưu: HC, TTHT.
1699 - 147253 / 2014 QK

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga