TNG CC THUCỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51834/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Zenitaka Việt Nam
(Địa chỉ: Phòng 1502, tầng 15, tòa nhà Zodiac ph Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, QuậnCầu Giấy, TP Hà Nội; MST:0106504663)

Trả lời công văn số 02- 2015/ZVN-LT ngày 08/7/2015 của Côngty TNHH Zenitaka Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế,Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính Phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Tại Điều 3 quy định phương pháp tính thuế:

“Điều 3. Phương pháp tính thuế

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiêncủa doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứngnhận đu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùngđối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyn đi hình thức sở hữu, hợp nhất; sáp nhập,chia, tách, giải th, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tínhthuế năm tiếp theo (đi với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó(đối với doanh nghiệp chuyn đi loạihình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách,giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp nămđầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá15 tháng.”

+ Tại Điều 11 quyđịnh thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suấtthuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

K từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyn sang áp dụng thuế suất 20%.

2. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơnvị sự nghiệp) hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%.

Tng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất20% quy định tại khoản này là tng doanh thu bán hàng hóa, cung cp dịch vụ của năm trước liền k được xác định căn cứ vào chỉ tiêumã s [01] và chỉ tiêu mã s [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khaiquyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư s 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 củaBộ Tài chính về quản thuế.

Ví dụ 14: Công ty A áp dụng kỳ tính thuế theo năm tài chính từ ngày 01 tháng 4 năm này đến hết ngày 31 tháng 3 năm sau, códoanh thu bán hàng hóa cung cấpdịch vụ mã [01] và doanh thu hoạt động tài chính mã [08] trên Phụ lục03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN năm tài chính 2013(từ ngày 01/04/2013 đến hết ngày 31/3/2014) không quá 20 tỷ đồng thì từnăm tài chính 2014 (từ ngày 01/04/2014 đến hết ngày 31/3/2015) Công ty A đượcáp dụng thuế suất thuế TNDN năm tài chính 2014 là 20%, nếu tng doanh thu năm tài chính 2014 xácđịnh theo hướng dn nêu trên mà trên 20 tỷ đồng thì năm tài chính 2015 (từ ngày 01/04/2015đến hết ngày 31/3/2016) Công ty A áp dụng thuế suất thuế TNDN 22%.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập trong năm không đủ 12tháng thì trong năm đó doanh nghiệp thực hiện kê khai tạm tính quý theo thuếsuất 22% (trừ trường hợp thuộc diện được hưởng ưu đãi về thuế). Kết thúc năm tàichính nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm không vượt quá 1,67 tỷđồng thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính theo thuế suất 20%(trừ các khoản thu nhập quy định tại Khoản 3 Điều 18 Thông tư này). Doanh thuđược xác định căn cứ vào chỉ tiêu tng doanh thu bán hàng hóa, cung cấpdịch vụ của doanh nghiệp chỉ tiêu mã s [01] và chỉ tiêu mã s [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sảnxuất kinh doanh theo Mu số 03-1A/TNDN kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN banhành kèm theo Thông tư s156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 củaBộ Tài chính về quản lý thuế. Doanh thu bình quân của các tháng trong năm đầu tiên không vượt quá1,67 tỷ đng thìnăm tiếp theo doanhnghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 20%.”

+ Tại khoản 3 Điều 18quy định điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Điều 18. điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp:

3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp vàáp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20%theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này) đi với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn,chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyn nhượng bt động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư này); thunhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyn nhượng quyn tham gia dự án đầu tư; chuyn nhượng quyn thăm dò, khai thác khoáng sản; thunhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thămdò, khai thác du khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt độngkhai thác khoáng sản.

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộcdiện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.”

- Căn cứ Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CPngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổibổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư s 151/2014/TT-BTC ngày10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung mộtsố nội dung tại Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sungtại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC).

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty thành lập ngày26/3/2014, trong năm tài chính từ 1/4/2014 đến 31/3/2015 Công ty có tổng doanhthu năm không quá 20 tỷ đồng thì năm tài chính tiếp theo từ 1/4/2015 đến31/3/2016 Công ty được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% (trừ các khoản thunhập quy định tại khoản 3 Điu18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính).

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp Công ty thuộc diện áp dụngthuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Điều 11 Thôngtư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014của Bộ Tài chính.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Zenitaka Việt Namđược biết và thực hiện ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng kiểm tra thuế số 1;
-
Phòng Pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn