BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5184/TCT-DNNCN
V/v: Hướng dẫn chính sách thuế đối vi hoạt động cho thuê nhà.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Ông/Bà Nguyễn Lang Thanh
(Đ/c: 43 Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, quận Tân Phú, TP. HCM, ĐT: 0909.043449)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV ngày 11/9/2019 của HKD Nguyễn Lang Thanh về việc hỏi chính sách thuế. Tổng cục Thuế trả lời như sau: Về nội dung này cục thuế thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 7016/CT-TTHT ngày 08/7/2019 gửi Ông/Bà Nguyễn Lang Thanh trả lời theo đúng quy định.

Đnghị Ông/Bà Nguyễn Lang Thanh liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- CCT Q7 TP.HCM;
- Website TCT;
- Vụ Chính sách, Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD, CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan