BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5185/TCHQ-GSQL
V/v chuẩn bị tham luận hội thảo về dự án Luật An toàn thực phẩm.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 646/UBKHCNMT12 ngày25/8/2009 của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đề nghịchuẩn bị tham luận hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự án Luật an toàn thực phẩm.

Để có cơ sở viết tham luận, Tổng cục Hải quan đề nghị cácđơn vị cung cấp một số tình hình và đề xuất giải pháp kiểm soát quản lý an toànthực phẩm sau đây:

- Số liệu thực phẩm nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2009: số lượngtờ khai, trị giá, tên một số mặt hàng chính.

- Số liệu thực phẩm nhập lậu bị bắt giữ: số vụ, trị giá, mặthàng chính.

- Nhận xét thực trạng hiệu quả của công tác kiểm soát thựcphẩm nhập khẩu chính ngạch, tiểu ngạch, nhập lậu của cơ quan hải quan, cơ quankiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ quan hữu quan khác tại địa bàn vàTrung ương.

- Đề xuất giải pháp để kiểm soát thực phẩm nhập khẩu có hiệuquả: Trang thiết bị, nguồn nhân lực, quy định của pháp luật, tổ chức thựchiện... trong đó cần lưu ý đề xuất giải pháp cụ thể, ví dụ: đưa hàng hoá thựcphẩm vào diện nhập khẩu có điều kiện; hạn chế cửa khẩu nhập (thực phẩm nhậpchính ngạch chỉ được đi qua các cửa khẩu lớn, có lực lượng kiểm tra vệ sinh antoàn), kiểm tra trước khi thông quan; yêu cầu lô hàng nhập khẩu phải có chứngchỉ vệ sinh an toàn thực phẩm của nước xuất khẩu; v.v...

- Giải pháp đơn giản hoá thủ tục hành chính đối với nhậpkhẩu thực phẩm hiện nay (sự cần thiết, đối tượng, giải pháp).

Để kịp tiến độ thời gian, đề nghị các đơn vị fax văn bản vềTổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý) trong ngày 03/9/2009./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái