BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5189/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nhượng xe ôtô đã tạm nhập khẩu miễn thuế và tái xuất hành lý

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2012

Kính gửi:

Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội
(Địa chỉ: 41 - 43 Trần Phú, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội và trân trọng phúc đáp công hàm số 195/2012 ngày 19/9/2012 của Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội về việc đề nghị cho phép ông Lui Yu Chuan, Raymond Justin - Bí thư Thứ nhất Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội, mang chứng minh thư ngoại giao số 2009/NG /3205 được tái xuất hành lý cá nhân về nước nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam (ngày 30/9/2012); chiếc xe ô tô hiệu Toyota Camry 05 chỗ ngồi mà ông Lui Yu Chuan, Raymond Justin đã tạm nhập khẩu miễn thuế được ủy quyền lại cho Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội làm thủ tục chuyển nhượng như sau:

1. Căn cứ điểm b, điểm c, khoản 4, Mục V Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của liên Bộ Công Thương - Tài chính - Ngoại giao thì ông Lui Yu Chuan, Raymond Justin được tái xuất hành lý về nước và Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội được thay mặt ông Lui Yu Chuan, Raymond Justin hoàn thành thủ tục chuyển nhượng chiếc xe ôtô hiệu Toyota Camry 05 chỗ ngồi mà ông Lui Y Chuan, Raymond Justin đã tạm nhập khẩu miễn thuế và ủy quyền cho Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội làm thủ tục chuyển nhượng trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kể từ ngày ông Lui Yu Chuan, Raymond Justin rời Việt Nam trở về nước, với điều kiện chiếc xe ôtô được bảo quản tại trụ sở Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội.

2. Đề nghị Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội hướng dẫn ông Lui Yu Chuan, Raymond Justin liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi tái xuất hành lý để được giải quyết thủ tục tái xuất theo quy định.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan Việt Nam gửi tới Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để t/h);
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn