BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 519/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan hàng quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0071/HQĐN-NV ngày12/01/2009 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc ghi tại trích yếu, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan hàng quá cảnh: căn cứPhụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg ngày 28/01/2008 củaThủ tướng Chính phủ về công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam thì cảngGò Dầu A là bến cảng thuộc Cảng biển Đồng Nai, hiện Bến cảng này chưa có tổchức Hải quan mà Cục Hải quan Đồng Nai giao cho Chi cục Hải quan Long Thànhquản lý về mặt hải quan. Vì vậy, địa điểm đăng ký tờ khai hàng quá cảnh đượcthực hiện tại trụ sở Chi cục; việc kiểm tra, giám sát hàng quá cảnh vẫn phảithực hiện tại Bến cảng Gò Dầu A.

2. Về chính sách mặt hàng: mặt hàng Rơ - mooc có gắn xi téckhông thuộc đối tượng hàng hoá có độ nguy hiểm cao nên được phép quá cảnh lãnhthổ Việt Nam theo quy định tại Điều 19 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, thựchiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh