TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 519/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 519 TCHQ/KTTT NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT GTGT PHAO BÈ CỨU SINH

Kính gửi:

- Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Sài Gòn
(37 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời Công văn số 01/02/SMS ngày 18-1-2002 của Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hàng hải Sài Gòn về việc thuế suất giá trị gia tăng "phao bè cứu sinh" nhập khẩu; Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Mặt hàng phao bè cứu sinh bơm hơi bằng cao su được quy định cụ thể tại nhóm 8907, mã số 8907 10 00 (bè mảng có thể bơm hơi được), có thuế suất thuế giá trị gia tăng tương ứng khi nhập khẩu là 10% (mười phần trăm).

Cục Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ hàng hải Sài Gòn được biết và thực hiện theo quy định.

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)