TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 519/TCT-DNNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT mặt hàng Đá silic

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Công ty vật tư vận tài xi măng

Trả lời công văn số 1217/VTVT-KTTK ngày 23/11/2005 của Công ty vật tư vận tải xi măng hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng Đá silic làm phụ gia xi măng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.19 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất 5% đối với hàng hóa, dịch vụ: “Đất, đá, cát, sỏi (không bao gồm các sản phẩm được làm từ đất, đá…)”

Điểm 3.27 mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên quy định mức thuế suất thuế GTGT 10% đối với hàng hóa, dịch vụ: “Các loại hàng hóa, dịch vụ khác không quy định tại mục II Phần A và mục II phần B Thông tư này”

Tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục Biểu thuế nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính) thì mặt hàng bột hóa thạch silic và đất silic tương tự, đã hoặc chưa nung, có trong lượng riêng không quá 1 thuộc phân nhóm 2512.00.00 có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ vào các quy định trên, mặt hàng đá silic của Công ty (thuộc loại bột hóa thạch silic và đất silic tương tự) đã hoặc chưa nung, có trọng lượng riêng không quá 1 được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế thông báo cho Công ty vật tư vận tải xi măng biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế: Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội;
- Vụ CST;;
- Lưu: VT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc