TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 5190/CT-TTHT
V/v: Lập hoá đơn

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Lotte Việt Nam
Địa chỉ: 469 Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế: 0304741634

Trả lời văn bản số LVS/CV/28052014ngày 04/6/2014 của Công ty về lập hoá đơn; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 22 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Giá tính thuế đối với các loại hànghóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 21 Điều này bao gồm cả khoản phụ thuvà phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụnghình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thìgiá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho kháchhàng. Trường hợp việc giảm giá bán, chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng,doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền giảm giá, chiết khấu của hàng hoá đã bánđược tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùnghoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá, chiết khấu được lập khi kết thúcchương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnhkèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căncứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua,bán, thuế đầu ra, đầu vào.

...

- Căn cứ Điểm 2.5 Phụ lục 4 ban hànhkèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

Hàng hóa, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mạidành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mạidành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh sốhàng hóa, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hóa đã bán được tính điềuchỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếpsau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ)chiết khấu hàng bán thì được lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hóa đơncần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh,bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào ”.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua sản phẩm của nhà cungcấp, nhà cung cấp có áp dụng hình thức chiết khấu thương mại khi Công ty mua đạtđược doanh số nhất định (thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thương mạivề hoạt động xúc tiến thương mại) thì việc lập hóa đơn phản ánh số tiền chiếtkhấu thương mại Công ty được hưởng, nhà cung cấp lập theo hướng dẫn trên. Việc Công ty đề nghị không thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, mà xuất lạihóa đơn cho nhà cung cấp về số tiền chiết khấu thương mại Công ty được hưởng làkhông đúng quy định.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT
1782 – 149013/14 mthu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga