TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 5191/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập cá nhân

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Ngân Hàng Mizuho Corporate Bank – Chi nhánh TP.HCM
Địa chỉ: tầng 18 SunWah Tower 115 Nguyễn Huệ, Quận 1
MST: 0304413344

Trả lờivăn bản ngày 26 tháng 06 năm 2012 của Chi nhánh Ngân hàng về thuế thu nhập cánhân (TNCN); Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căncứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếTNCN;

- Tạikhoản 6 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về khai thuế đốivới cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thunhập từ kinh doanh như sau:

a)Khai thuế tháng:

a.1)Các trường hợp phải khai thuế tháng.

a.1.1)Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân trả từ nướcngoài.

...

a.2)Hồ sơ khai thuế tháng: Tờ khai thuế TNCN theo mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèmtheo Thông tư này.

a.3)Nơi nộp hồ sơ khai thuế tháng.

a.3.1)Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: Cục Thuế nơi cá nhân làm việc.

b)Khai quyết toán thuế.

b.1)Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải khai quyết toán thuế.

Trườnghợp cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam trướckhi xuất cảnh, đến thời điểm xuất cảnh phải thực hiện quyết toán thuế với cơquan thuế.

...

b.2)Hồ sơ khai quyết toán thuế.

- Tờkhai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN,phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh) ban hành kèmtheo Thông tư này.

-Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm vàcá nhân cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

-Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sựquán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh hoặc xác nhậnvề số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài và kèm theo thưxác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.3)Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế.

...

b.3.3)Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuếhàng tháng thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục Thuế nơi cá nhân đang nộphồ sơ khai thuế tháng.”

Căn cứquy định nêu trên, trường hợp cá nhân người nước ngoài sang Việt Nam để tập sự làmviệc 01 năm theo thoả thuận giữa Ngân hàng và Ngân hàng đối tác ở nước ngoài(Nhật Bản) toàn bộ thu nhập tiền lương, tiền công, tiền phụ cấp của nhân viêntrong thời gian tập sự làm việc tại Việt Nam do Ngân hàng ở Nhật Bản chịu tráchnhiệm trực tiếp chi trả thì hàng tháng cá nhân này có trách nhiệm trực tiếp kêkhai nộp thuế và kết thúc năm thực hiện quyết toán thuế cho Cục Thuế (phòngThuế TNCN) theo hướng dẫn nêu trên.

CụcThuế thông báo Chi nhánh Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quy định tại cácvăn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:- Như trên;
- P.KT số 2;
- P.Pháp chế;
- Web Cục Thuế;
- Lưu: HC, TTHT
ppnghi 157566-1409 HC

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga