BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5191/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển của Tổng cục Hải quan liên quanđến vướng mắc về thuế GTGT của một số doanh nghiệp.Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Vthuế GTGT đối với mặt hàng tá dược nhập khẩu:

Về thuế GTGT đối với mặt hàng tá dược nhập khẩu, Tổng cục Thuế đã cócông vănsố 4652/TCT-CS ngày 05/11/2015 hướng dẫn cụ thể (bản photo côngvăn kèm theo).

2. Vthuế GTGT đối với mặt hàng Rhodimet AT 88:

-Ngày 2/12/2013, Bộ Tài chính đã có công vănsố 16664/BTC-TCHQ gửiCục Hải quan các tỉnh, thành phố; Cục Thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn cụ thể:

“Đề nghị Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vịkiểm tra các mặt hàng các doanh nghiệp nhập khẩu khai báo là chế phẩm, chất bổsung, phụ gia trong thức ăn chăn nuôi và xử lý như sau:

Nếu thuc các mt hàng đáp ứng quy định về thức ăn chăn nuôi ti Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 5/2/2010 của Chính phủ thì thuc đối tưng áp dngthuế suất thuế GTGT là 5%; Trường hợp đã thực hiện thu thuế GTGT các mặthàng chế phẩm, chất bổ sung, phụ gia trong thức ăn chăn nuôi khác với hướng dẫntại công văn trên thì không thực hiện điều chỉnh lại.

Trường hợp không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì xử lý thuế GTGT vàxử phạt theo đúng quy định hiện hành”

-Tại điều 3 Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủquy định về quản lý thức ăn chăn nuôi như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Thức ăn chăn nuôi là những sản phẩm mà vật nuôi ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến, bảo quản, bao gồm: nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi, premix, hoạt chất và chất mang.

a)Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hay thức ăn đơn là thức ăn dùng để cung cấp một hoặc nhiều chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cho vật nuôi;

b)Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh là hỗn hợp của nhiều nguyên liệu thức ăn được phối chế theo công thức nhằm đảm bảo có đủ các chất dinh dưỡng để duy trì đời sống và khả năng sản xuất của vật nuôi theo từng giai đoạn sinh trưởng hoặc chu kỳ sản xuất mà không cần thêm bất kỳ loại thức ăn nào khác ngoài nước uống;

c)Thức ăn đậm đặc là hỗn hợp các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao hơn nhu cầu vật nuôi và dùng để pha trộn với các nguyên liệu khác tạo thành thức ăn hỗn hp hoàn chỉnh;

d)Thức ăn bổ sung là nguyên liệu đơn hay hỗn hợp của nhiều nguyên liệu cho thêm vào khẩu phần ăn để cân đối các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể vật nuôi;

đ) Phụ gia thức ăn chăn nuôi là chất có hoặc không có giá trị dinh dưỡng được bổ sung vào thức ăn chăn nuôi trong quá trình chế biến, xử lý nhằm duy trì hoặc cải thiện đặc tính nào đó của thức ăn chăn nuôi;

e)Premix là loại thức ăn bổ sung gồm hỗn hợp của một hay nhiều hoạt chất cùng với chất mang;

g)Hoạt chất là chất vi dinh dưỡng hoặc chất kích thích sinh trưởng, kích thích sinh sản hoặc chất có chức năng sinh học khác được đưa vào cơ thể vật nuôi bằng thức ăn hay nước uống;

h)Chất mang là chất vật nuôi ăn được dùng để trộn với hoạt chất trongpremix nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi”.

-Theo quy định tại mục 2b Biểu ban hành danh mục tạm thời thức ăn chăn nuôi, gia súc, gia cầm nhập khẩu Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 của B NN&PTNT thì:

Tênnguyênliệu

Số ĐKNK

Công dụng

Dạng và quy cách bao gói

Hãng

Nước

Rhodime t AT 88

AA-53-2/01-KNKL

Bổ sung đạm (protei) cho TĂCN

- Dạng lỏng, màu trắng kem

Adisseo

France

Căn cứ các quy định nêu trên, về thuế GTGT đối với mặt hàng phụ gia, chất bổ sungprotein trong thức ăn chăn nuôi trước ngày 01/01/2015 thì thực hiện theo hướng dẫn tại công vănsố 16664/BTC-TCHQ ngày2/12/2013 của Bộ Tài chính gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Cục Thuế các tỉnh, thành phố (bản photo công văn kèm theo) và sau ngày 01/01/2015, thuế GTGT được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

Đây là vướng mắc liên quan đến khâu nhập khẩu, đề nghị Tổng cục Hải quan căn cứ hướng dẫn tại côngvăn số 16664/BTC-TCHQ Nghị định s 08/2010/NĐ-CP và Thông tư số 26/2012/TT-BNNPTNT để hướng dẫn Cục Hải quanCần Thơ, Công ty Emivest Feedmill Việt Nam thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Tổng cục Hải quan được biết./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-
Vụ PC-TCT;
-
Cục Thuế: Bình Dương, Cần Thơ;
-
Cục Hải quan Cần Thơ;
-
Công ty TNHH Emivest Feedmill VN;(đ/c: Lô A 11A CN KCN Bàu Bàng, Bàu Bàng,Bình Dương)
-
Lưu: VT, CS (3).

KT. TNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn