BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 5192/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế linh kiện máy tính nhập khẩu

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số Cisco/04102006 ngày 04/10/2006 của Công ty Indo-Trans khiếu nại về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng linh kiện máy tính nhập khẩu từ tháng 1/2006 đến tháng 5/2006 thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL và báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 2761/HQTP .GTT ngày 21/8/2006.

Căn cứ trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính theo đó: Trường hợp vụ việc đã được giải quyết khiếu nại lần 1 ở cấp Chi cục thì thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần 2 thuộc Cục trưởng Cục Hải quan.

Đối chiếu với quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn khiếu nại của Công ty Indo-Trans đến Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để nghiên cứu và giải quyết theo trình tự và thẩm quyền quy định. Khi giải quyết khiếu nại lần 2, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn phương pháp xác định giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu không có hợp đồng mua bán quy định điểm 2 mục 4 công văn 4028/BTC-TCHQ ngày 28/3/2006 của Bộ Tài chính để xử lý khiếu nại của doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thì có quyền tiếp tục khiếu nại theo đúng quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Indo-Trans;
(52 Đường Trường Sơn – Q.Tân Bình-TP.HCM)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An