BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------

Số: 5193/TCHQ-TXNK

V/v: miễn thuế trang thiết bị nhập khẩu phục vụ giải bóng rổ U 16 Châu á

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam

Trả lời công văn số 62/CV-LĐBR . ngày 05/10/2011 Của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam do Bộ Tài chính chuyển đến về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu dụng cụ trang thiết bị phục vụ giải Bóng rổ U16 Châu á năm 2011, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Điều 12 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Điều 101 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Hàng hoá là dụng cụ nhập khẩu phục vụ cho công tác Tổ chức giải bóng rổ Châu á U16 không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp hàng hoá là dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất để phục vụ thi đấu thể thao có thời hạn tạm nhập tối đa không quá chín mươi (90) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan tạm nhập, tái xuất được miễn thuế nhập khẩu. Nếu quá thời gian này nhưng hàng hoá chưa tái xuất thì phải nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam được biết và liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường