BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5194/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế suất thuế nhập khẩu kim phun cao áp

Hà nội, ngày 07 tháng 11 năm 2000

Kính gửi: Cục Hải Quan CácTỉnh, Thành Phố

Tổng Cục Hải quannhận được ý kiến phản ảnh V/v áp mã thuế đối với mặt hàng kim phun cao áp củamột số doanh nghiệp. Tổng Cục Hải quan hướng dẫn thực hiệnthống nhất như sau:

Căn cứ Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày11/12/1998 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính ; Thông tư số 37/1999/TT /BTCngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danhmục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu; Tham khảo Bản giải thích Danh mụchàng hoá XNK của Hội đồng Hợp tác Hải quan Thế giới.

Căn cứ công vănsố 4697 TCT/NV3 ngày 20/10/2000 của Tổng Cục Thuế V/v Thuế suất thuế nhập khẩu.Thì:

- Nhóm 8511 bao gồm cácthiết bị và dụng cụ điện dùng để khởi động hoặc mồi cho động cơ đốt trong.

Nhóm 8409 bao gồm các bộphận chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các loại động cơ thuộc nhóm 8407 hoặc 8408(trừ các thiết bị và dụng cụ điện dùng khởi động hoặc mồi thuộc nhóm 8511 nêutrên).

Trường hợp mặthàng Đầu phun cao áp có cấu tạo gồm kim phun và thân kim phun, không phải là thiếtbị điện dùng khởi động và mồi mà là thiết bị cơ khí chỉ dùng và chủ yếu dùngcho động cơ Diesel, thuộc nhóm 8409; Tùy theo loại, nếu xác định được bộ phậntrên dùng cho loại động cơ nào thì áp mã số theo mã số bộ phận của độngcơ đó, thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 0% đến 30%. Trường hợp không xác địnhđược thì áp vào mã số 84099990, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãilà 5% (năm phần trăm).

Tổng Cục Hải quan thông báođể các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT, PT

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Hoả Ngọc Tâm