TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5196/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn chứng từ khi chuyển nhượng vốn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận
Đ/chỉ: 170E Phan Đăng Lưu, P.03, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
MST: 0300521758

Trả lời văn thư số 959/2012/CV /PKT-CTY ngày 03/07/2012 củaCông ty về hoá đơn chứng từ khi chuyển nhượng vốn; Cục thuế TP có ý kiến nhưsau:

- Tại khoản 8c Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) có quyđịnh:

“Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặctoàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệpkhác để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyểnnhượng vốn khác theo quy định của pháp luật” thuộc đối tượng không chịu thuế”.

- Căn cứ điểm 2.1 phụ lục số 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/9/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

“Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế theo phương phápkhấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đốitượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghidòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạchbỏ”.

- Căn cứ khoản 5 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày10/02/2011 sửa đổi bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế TNDN:

“Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn đầu tư vào cơ sởkinh doanh được xác định:

Thu nhập tính thuế

=

Giá chuyển nhượng

-

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

-

Chi phí chuyển nhượng

Trong đó:

- Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tếtheo giá thị trường mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn quy định việc thanhtoán theo hình thức trả góp, trả chậm thì doanh thu của hợp đồng chuyển nhượngkhông bao gồm lãi trả góp, lãi trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng.

...”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có chuyển nhượng mộtphần hoặc toàn số vốn của Công ty cho đối tác Nước ngoài thì hoạt động nàythuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế làthời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật (thờiđiểm các bên tham gia chuyển nhượng xác định hợp đồng chuyển nhượng đã đượcthực hiện và làm thủ tục khai báo, chuyển quyền sở hữu với cơ quan cấp đăng kýkinh doanh hoặc doanh nghiệp quản lý vốn góp không phân biệt theo từng lần thutiền). Khi chuyển nhượng vốn Công ty phải lập hoá đơn GTGT dòng thuế suất, thuếGTGT không ghi gạch chéo.

Cục Thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- P. Pháp chế;
- KT3;
- Lưu: HC, TTHT
1459- 158771/Thắng

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘPTHUÊ
Trần Thị Lệ Nga