TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5196/TCHQ-GSQL
V/v xác định C/O lô hàng bản lề sàn

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 738/CV-HQBD ngày 25/10/2004 của Cục Hải quan Bình Dương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 để xem xét, giải quyết thủ tục cho lô hàng.

Trường hợp cụ thể của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Chi Hùng, qua xem xét báo cáo của Cục Hải quan Bình Dương, kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá, giải trình của Công ty và hồ sơ gửi kèm thì lô hàng đã ghi sai chỉ dẫn xuất xứ trên sản phẩm và bao bì sản phẩm, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng là hàng có xuất xứ Nhật Bản (trên hợp đồng thương mại cũng thể hiện việc ghi nhãn do người bán lựa chọn).

Để ngăn ngừa các trường hợp hàng hoá nhập khẩu cố tình ghi sai chỉ dẫn xuất xứ đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ghi nhãn hàng hoá thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục yêu cầu:

1. Cục Hải quan Bình Dương căn cứ mức độ, hành vi vi phạm quy định về kiểm tra hải quan để xem xét, quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty.

2. Chấp nhận C/O để làm thủ tục cho lô hàng theo đúng quy định và thẩm quyền phân cấp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Bình Dương biết, thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh