BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5198/TCHQ-GSQL
V/v đồng ý chủ trương thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình
(Đ/c G243, khu phố 7, phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 1965/HQĐNa-NV ngày 05/8//2009 của CụcHải quan Tỉnh Đồng Nai và công văn số 05/CV-ICDLB của Công ty cổ phần ICD TânCảng - Long Bình ngày 14/7/2009 về việc xin phê duyệt chủ trương thành lập khongoại quan; Thực hiện ý kiến phê duyệt của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai và Công tycổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình về chủ trương thành lập kho ngoại quan thuộcĐịa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa (ICD) tại phường Long Bình, TP. BiênHòa, tỉnh Đồng Nai

Giao Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn Công ty cổ phầnICD Tân Cảng - Long Bình thực hiện các thủ tục về thành lập kho ngoại quan theođúng quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ,Điều 65 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính và các quy địnhkhác có liên quan.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường