TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5199/CT-TTHT
V/v: hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH RK Việt Nam
Địa chỉ: Phòng F7, TN Foscol, số 2-6 Phùng Khắc Khoan, P. Đa Kao, Q. 1,
Mã số thuế: 0311472936

Trả lời vănbản số 004/14-RK của Công ty về hóa đơn, chứng từ; Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căncứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoáđơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

+ TạiKhoản 1 Điều 11 quy định đối tượng mua hoá đơn của cơ quan thuế:

“1.Cơ quan thuế bán hoá đơn cho các đối tượngsau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng cóhoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lýdự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạtđộng kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưngkhông đượcthành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyênngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanhnghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụnghóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanhnghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xửlý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Doanh nghiệp hướng dẫn tại điểmd, đ khoản này mua hoá đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thờigian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hoá đơn, việc kê khai, nộp thuế củadoanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơquan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hoá đơn để sửdụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tựin hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

...”.

+ Tại Khoản 2 Điều 32 quy địnhhiệu lực thi hành:

“Các doanh nghiệp, tổ chức kinhdoanh đang sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in trước ngày Thông tư này có hiệulực thi hành nếu không thuộc đối tượng chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuếtừ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì vẫn thuộc đối tượng được tạo hóađơn tự in, hóa đơn đặt in.

Đối với hóa đơn đặt in, tự indoanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã thực hiện Thông báo phát hành theo hướngdẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 64/2013/TT-BTCngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì được tiếp tục sử dụng.”

Căn cứ quy định nêu trên,trường hợp Công ty là doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hoá đơn tự in trướcngày 01/6/2014, nếu không thuộc đối tượng chuyển sang mua hóa đơn của cơ quanthuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì được tiếptục sử dụng hóa đơn tự in từ ngày 01/6/2014.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT2;
- P. PC;
- Lưu (TTHT, HC).
165155-2052/14 thêu

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga