BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51TCT/NV1
V/v đề nghị miễn thuế TNDN, thuế TN cá nhân

Hà Nội, ngày 03 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Công ty phân đạm và hoá chất Hà Bắc;
 - Cục thuế tỉnh Bắc Giang;

Trả lời công văn số 524 CT/CN ngày 6/11/2002 của Cục thuế tỉnh Bắc Giang và công văn số 1096/Cty-KTTKTC ngày 8/7/2002 của Công ty Phân đạm và hoá chất Hà Bắc về tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với Nhà thầu An Dương - Trung Quốc,   Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1.Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ quy định tại Phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ tài chính  hướng dẫn thi hành chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài  hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999 củ Bộ tài chính  hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC (nêu trên) và Điểm 3, Mục III, Phần C Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ tài chính  hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định sô s30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thi nhập doanh nghiệp thì:

Trường hợp Công ty hữu hạn Tập đoàn công nghiệp hoá học An Dương - Trung Quốc  là nhà thầu chính có tham gia cải tạo kỹ thuật Nhà máy phân đạm Hà Bắc nhưng không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì doanh thu mà Nhà máy phân đạm và hoá chất Hà Bắc thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Phía Công ty phân đạm và hoá chất Hà Bắc phải có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp vào Ngân sách nhà nước trước khi chuyển trả tiền cho nhà thầu Trung Quốc. Trường hợp Công ty phân đạm hoá chất Hà Bắc không thực hiện được việc khấu trừ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp thì Công ty phải nộp thay số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà thầu Trung Quốc và tiền phạt vi phạm hành chính về thuế theo chế độ quy định.

Theo trình bày của Công ty tại văn bản số 1096/Cty-KTTKTC ngày 8/7/2002 thì: Do nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án cải tạo kỹ thuật Nhà máy phân đạm được Chính phủ Trung Quốc cấp thẳng cho nhà thầu chính và dự án được bàn giao theo hình thức chìa khoá trao tay nên Công ty không có tiền để nộp thuế thay cho nhà thầu. Vì vậy, đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang yêu cầu phía Công ty hữu hạn Tập đoàn công nghiệp hoá học An Dương phải đăng ký kê khai nộp thuế với Cục thuế để thực hiện đúng quy định của Luật thuế.

2. Về thuế thu nhập đói với người có thu nhập cao.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ tài chính  hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ tài chính  hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thì:

Các cá nhân là người nước ngoài có phát  sinh thu nhập chịu thuế tại Việt Nam phải thực hiện nộp thuế thu nhập. Cơ quan thực hiện chi trả thu nhập phải  có trách nhiệm, nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập của người nước ngoài nộp vào Ngân sách Nhà nước trước khi chi trả thu nhập cho người nước ngoài.

Trường hợp các cá nhân nước ngoài được Bộ Kế hoạch và đầu tư xác nhận là chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình  dự án ODA, thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế, phí theo quy định của Quy chế chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ thì được miễn thuế thu nhập theo quy định tại Thông tư số 52/2000/TT-BTC ngày 5/6/2000 của Bộ tài chính.

Căn cứ vào hướng dẫn trên đây, đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang và Công ty phân đạm  và hoá chất Hà Bắc yêu cầu nhà thầu chín và các cá nhân nước ngoài thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty phân đạm và hoá chất Hà Bắc, Cục thuế tỉnh Bắc Giang biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc