BỘ XÂY DỰNG

--------------

Số: 52/BXD-HĐXD

V/v: Hướng dẫn cấp GPXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------

Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 345/SXD-KTQH ngày06/5/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về một số vướng mắc trong việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Các trường hợp quy định tại Quyết định 39/2005/QĐ-TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng là áp dụng đối với những lô đất còn lại sau khi giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch.

Các trường hợp quy định tại mục 2.10 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008 là áp dụng đối với những lô đất thực hiện cải tạo các khu vực cũ trong đô thị. Trong đó, tại mục 2.10.2 có quy định: “Các trường hợp đặc biệt trong quá trình giải toả để xây dựng đô thị, áp dụng theo các quy định hiện hành có liên quan”.

Như vậy, kích thước, diện tích quy định tại 2 văn bản nêu trên không đồng nhất là do phạm vi điều chỉnh đối với 2 trường hợp trên là khác nhau, nên cần căn cứ vào tình hình cụ thể để áp dụng các quy định này cho phù hợp.

2. Kích thước quy định về chiều rộng và chiều sâu đối với các trường hợp nêu trên là kích thước của cạnh nhỏ nhất của lô đất. Nếu kích thước của cạnh nhỏ nhất không đáp ứng các yêu cầu theo quy định thì căn cứ các quy định hiện hành áp dụng đối với các trường hợp cụ thể để xem xét cho phép hoặc không cho phép xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Thọ Vinh