BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 52/BXD-HĐXD
V/v: Thẩm tra cấp GCN ĐT Dự án khu trung tâm dịch vụ thương mại – giải trí E.CITY Tân Đức.

Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2009

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 178/CV-SKHĐT ngày19/02/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đề nghị thẩm tra hồ sơ đăngký cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án khu trung tâm dịch vụ thương mại – giảitrí E.CITY Tân Đức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án khu trung tâm dịch vụ thương mại – giải trí E.CITY TânĐức của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thuộc Dự án đầu tư Khucông nghiệp – Khu dân cư – Dịch vụ Tân Đức (Tân Tạo 2) Huyện Đức Hoà - TỉnhLong An. Do đó, theo Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008của Chính phủ về thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trongnước thì Dự án này không phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục cấpGiấy chứng nhận đầu tư.

Chủ đầu tư lập Dự án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dựán phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD(VAM - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh