BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/BXD-HTKT
V/v: miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước.

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: Công ty TNHH Nhà nước một thànhviên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 709/CV-CNH ngày 05/11/2011của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế vềmiễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công trình cấp nước. Đến nay, Nghịđịnh số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cungcấp và tiêu thụ nước sạch đã được ban hành; trong đó, khoản 1 Điều 1 đã quyđịnh “Đơn vị cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với côngtrình cấp nước bao gồm: công trình khai thác, xử lý nước; đường ống và côngtrình trên mạng lưới đường ống cấp nước; các công trình hỗ trợ quản lý, vận hànhhệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãivật tư, thiết bị)”.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nướcThừa Thiên Huế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, quyếtđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VP, Cục HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang