BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/BXD-KHCN
V/v: Hướng dẫn thực hiện QCVN16: 2011/BXD liên quan đến quy cách bao bì đóng gói xi măng trắng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Bửu Long

Bộ Xâydựng nhận được công văn số 01/2014/CV-BL ngày 10/01/2014 của Công ty Cổ phầnĐầu tư và Công nghiệp Bửu Long về việc sử dụng bao bì có quy cách trọng lượngtịnh (40±0,4) kg để đóng gói xi măng trắng. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xâydựng có ý kiến sau:

Bộ Xâydựng thống nhất để Công ty tiếp tục được sử dụng bao bì quy cách trọng lượngtịnh (40±0,4) kg dùng cho đóng gói sản phẩm xi măng trắng và lưu thông trên thịtrường. Ngoài việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo QCVN16:2011/BXD , cần phải kiểm tra trọng lượng tịnh của xi măng đã ghi trên baobì./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
Nguyễn Trung Hòa