BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/BXD-QLN
V/v Hướng dẫn thủ tục miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn vàĐầu tư Tràng An

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 15/CV-TA ngày27/4/2015 của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An, đề nghị hướng dẫn quyđịnh về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xãhội được chuyển đổi một phần từ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Về vấnđề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của Công ty TNHH Tư vấn và Đầutư Tràng An (sau đây viết tắt là Công ty Tràng An) thì Dự án Khu dân cư giápkhu tái định cư Bến xe – Bộ đội Biên phòng (là dự án xây dựng nhà ở thương mạido Công ty làm chủ đầu tư) đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về việc nộp tiền sửdụng đất đối với 295.259 m2 đất thuộc dự án với số tiền là 139.883.857.000 đồng.Số tiền sử dụng đất này được Cục thuế tỉnh Bạc Liêu tính trừ vào số tiền màCông ty đã ứng trước để bồi thường hỗ trợ thực hiện giải phóng mặt bằng theophương án được phê duyệt (văn bản số 158/TB-CT ngày 09/7/2012 của Cục thuế tỉnhBạc Liêu).

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, được sự chấpthuận của UBND tỉnh Bạc Liêu, Công ty Tràng An đã chuyển 29.699,55 m2 đất(thuộc 295.259m2 đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về việc nộp tiền sử dụngđất và nằm ngoài diện tích đất 20% quỹ đất mà công ty phải giao lại cho UBNDtỉnh theo quy định) của Dự án Khu dân cư giáp khu tái định cư Bến xe – Bộ độiBiên phòng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại phường 7, thànhphố Bạc Liêu. Ngày 18/12/2014, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu có Quyết định số 1196/QĐ-CT miễn tiền sử dụng đất cho Công ty Tràng An đối với 29.699,55 m2 tạiđịa chỉ khu đất Dự án nhà ở xã hội nêu trên, với tổng số tiền được miễn là13.156.900.650 đồng. Công ty đã có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, UBNDtỉnh Bạc Liêu xin được xem xét, hoàn trả số tiền sử dụng đất được miễn cho phầndiện tích đất xây dựng nhà ở xã hội này. Ngày 07/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnhBạc Liêu đã có văn bản số 951/UBND-KT trả lời Công ty về vấn đề này như sau: “Dogiá trị tiền sử dụng đất mà Chủ đầu tư phải nộp đã được khấu trừ hết, nên Chủđầu tư không có nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước; do đó, về nguyêntắc Nhà nước không hoàn lại tiền sử dụng đất 13.156.900.650 đồng của phần diệntích 29.699,55 m2 đất xây dựng 426 căn nhà xã hội theo như đề nghị của Công tyTNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An”.

2. Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 188/2013/NĐ-CPngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Dự án pháttriển nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tíchđất trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt. Tuy nhiên,việc xác định và thu, nộp tiền sử dụng đất; trình tự, thủ tục thực hiện miễn,giảm, hoàn trả tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghịđịnh số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất vàhướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tưTràng An liên hệ với Bộ Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết vấn đề này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Côngty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà