BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 52/BXD-QLN
V/v trả lời công văn số 0806098-YS của công ty TNHH kiến trúc và kỹ thuật YSVN

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

Kính gửi: Công ty TNHH kiến trúc và kỹ thuậtYSVN

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 0806098 - YS ngày 23 tháng 6năm 2008 của Công ty TNHH kiến trúc và kỹ thuật YSVN đề nghị giải thích một sốnội dung trong Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ Xâydựng hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư; Bộ Xây dựng trả lời như sau :

1. Tại Điều 2 phần I của Thông tư số 14/2008/TT-BXD quy định : Nhà chung cư được phânhạng phải đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và kỹ thuậthiện hành ; quy hoạch chi tiết xâydựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, khi thiết kế chỗ đểxe (xe đạp, xe máy, ô tô) cho nhà chung cư cao tầng trước tiên phải được tínhtoán đảm bảo theo đúng quy chuẩn quy hoạch, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

2. Ngoài ra, để đạt tiêu chí yêu cầu với nhà chung cưhạng 1 (hạng cao nhất) như quy định tại Điều 2.6 trong Phụ lục các tiêu chíđánh giá đối với từng hạng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số14/2008/TT-BXD thì mỗi căn hộ tối thiểu phải có 1,5 chỗ để ô tô. Đây là tiêuchí riêng về số lượng chỗ để xe ô tô của mỗi căn hộ trong chung cư. Ngoài diệntích để ô tô, số chỗ và diện tích để xe đạp, xe máy vẫn phải được bố trí, tínhtoán theo đúng quy chuẩn quy hoạch và tiêu chuẩn thiết kế hiện hành như đã nêutrên.

Bộ Xây dựng trả lời để quý công ty được biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT
; QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà