TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/GSQL-TH
V/v xác minh C/O

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH Nhựa Pusan Vina
(Lô B105 KCN Dệt May Nhơn Trạch, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 01/07/CVPV-2010 ngày 21/07/2010 của Công ty Pusan Vina về vướng mắc liên quan đến tính hợp lệC/O mẫu D của Indonesia, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý đang tiến hànhxác minh với cơ quan có thẩm quyền C/O của Indonesia và sẽ thông báo khi có kếtquả.

Cục Giám sát quản lý thông báo đểCông ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải