BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/LĐTBXH-TL
V/v xếp lương đối với công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 5774/CV-UB ngày 17/12/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng xếp lương đối với công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước thuộc Công ty Cấp nước Hải Phòng kèm theo thang lương A8, nhóm 1(Thang lương công trình đô thị) ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ qui định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp.

2. Đề nghị Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo để Công ty Cấp nước Hải Phòng chuyển xếp lại lương đối với công nhân ghi số đồng hồ và thu tiền nước theo thoả thuận nói trên và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng