BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 52/TCHQ-KTTT
V/v báo cáo tình hình nhập khẩu thép dễ cắt tiện

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 21/11/2002 Tổng cục Hải quan có công văn số 5734/TCHQ-KTTT yêu cầu Cục Hải quan các địa phương thống kê, báo cáo tình hình nhập khẩu thép dễ cắt tiện để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Đến nay đã có 13 đơn vị lập báo cáo gửi về Tổng cục. Các cục Hải quan tỉnh, thành phố sau chưa có báo cáo: Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Khánh Hoà, Đắc Lăk, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và Tây Ninh. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục yêu cầu các đơn vị nói trên khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo trước ngày 10/01/2003

Tổng cục Hải quan lưu ý các đơn vị khi lập báo cáo cần dẫn chiếu văn bản hướng dẫn (số, ngày, cơ quan ban hành) mà đơn vị đã áp dụng để phân loại mặt hàng trên.

Tổng cục thông báo Cục Hải quan các tình, thành phố biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT-XNK
Hoả Ngọc Tâm