BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------

Số: 52/TCT-KK
V/v: Thuế GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4009/CV-KTV ngày04/11/2008và công văn số 48/09/KTV ngày04/12/2009 của Công ty TNHH Kim Thịnh Vượng đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm l.3.c.3, mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: "c.3. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn sau đây: Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu. Trường hợp thanh toán chậm trả, phải có thỏa thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì bên nhận uỷ thác xuất khẩu phải thanh toán với nước ngoài qua ngân hàng".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp từ tháng 07/2009 đến tháng 10/2009 Công ty TNHH Kim Thịnh Vượng nhận uỷ thác xuất khẩu cho các bên ủy thác theo trình bày tại công văn số 4009/CV-KTV ngày04/11/2008và công văn số 48/09/KTV ngày04/12/2009nêu trên. Đề nghị Cục thuế Long An kiểm tra cụ thể, nếu trong hợp đồng uỷ thác xuất khẩu giữa bên uỷ thác với Công ty TNHH Kim Thịnh Vượng và hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng) xuất khẩu giữa Công ty TNHH Kim Thịnh Vượng với bên nước ngoài có quy định rõ điều khoản thanh toán và thực tế việc xuất khẩu uỷ thác này đã được bên nước ngoài thanh toán trực tiếp cho bên uỷ thác xuất khẩu qua ngân hàng, đáp ứng điều kiện theo hướng dẫn tại điểm 1.3.c.3, mục III, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên, doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu, số liệu kê khai thì xem xét chấp nhận việc thanh toán này là thanh toán qua ngân hàng. Giai đoạn tiếp theo, Cục thuế hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định tại thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Long An được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Kim Thịnh Vượng;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, KK;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương