THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 52/TTg-KGVX
V/v: Áp dụng chế độ thưởng an toàn đối với các Cảng vụ Hàng không

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xétđề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 9151/BGTVT-TCCB ngày 16 tháng12 năm 2008 về áp dụng chế độ thưởng an toàn đối với các Cảng vụ Hàng không,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Cho phép áp dụng chế độ thưởng an toàn với mức 15% lương cấp bậc, chức vụ đốivới cán bộ, công chức viên trực tiếp làm công tác quản lý, bảo đảm an toàn hàngkhông của các Cảng vụ Hàng không, từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo quy địnhtại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chínhphủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành,nghề trong các công ty nhà nước.

2.Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính vàBộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng; PCN Phạm Viết Muôn; TTĐT; Các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng