BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 520/TCHQ-GSQL
V/v trả lời công văn số 18/HQCT-NV

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan thành phố Cần Thơ.

Trả lờicông văn số 18/HQCT-NV ngày 03/1/2013 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ vềviệc thực hiện các báo cáo định kỳ theo Quyết định số 2285/QĐ-TCHQ ngày15/10/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đốivới báo cáo tình hình giải quyết vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan thành phố CầnThơ không tiếp tục thực hiện báo cáo theo công văn số 1722/TCHQ-GSQL ngày19/4/2004 và 2176/QĐ-TCHQ ngày 7/6/2005 của Tổng cục Hải quan.

Đốivới báo cáo tình hình quản lý mặt hàng xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhậptái xuất:

So vớicác nội dung yêu cầu báo cáo tại Biểu số A.7 Phụ lục II kèm Quyết định số2285/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2012 thì nội dung báo cáo tại công văn số 5501/TCHQ-GSQL ngày 11/10/2012 không có mục chuyển tiêu thụ nội địa nhưng lạiyêu cầu theo dõi thêm nội dung thanh khoản trung hạn, ngoài hạn. Do vậy, để đápứng yêu cầu báo cáo tình hình quản lý mặt hàng xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạmnhập tái xuất trong giai đoạn hiện nay, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quanthành phố Cần Thơ trước mắt thực hiện báo cáo theo cả Quyết định số2285/QĐ-TCHQ và công văn số 5501/TCHQ-GSQL Tổng cục Hải quan sẽ xem xét điềuchỉnh, bổ sung các chỉ tiêu tại công văn số 5501/TCHQ-GSQL và Quyết định số2285/QĐ-TCHQ .

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh